Αρχική σελίδα » Προκήρυξη

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΡΟKΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία για  το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4485/17 των Μεταπτυχιακών Σπουδων.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

 Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδων  (M.Sc.) στη «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνα αναφέρονται (α) στη Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στην Φυσιολογία των συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΠΜΣ δημιουργεί ειδικεύσεις:

Α) Ειδικευση «Βασικής/Έρευνας (Basic Researchγια προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

Β) Ειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation-Manual Therapy

Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική – Ιαματική Ασκηση (TherapeuticThermal/Aquatic Exercise) »   

Το ΜΠΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά  Ινστιτούτα  και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,  κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α) και Ιδιωτικά Ιδρύματα (όπως είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Γένεσις, Εμβρυογένεσις, Physiopolis, H-OMT.D, «Θησέας» κέντρο αποθεραπείας & αποκατάστασης,  Ελληνική Εταιρεία Ιαματικής Ιατρικής κ.λ.π).

 

Στο ΠΜΣ για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 4485/17 και ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 2.000,00€/έτος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

Αριθμός υποτροφιών θα δοθεί με βαση τα κριτήρια του Νομου 4485/17 και τον  Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η επιλογή ένταξης στο ΜΠΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.
 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 5. Προσωπική συνέντευξη.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από 3/6/2019 μέχρι 6/9/2019,  στη διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Κτίριο 16,  Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75 Γουδή, Τ.Κ. 11527, Υπόψη κας Ξένιας Γαϊτανάρη και στο e-mail xeniagaitanari@gmail.com

 • Αίτηση, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Η επιλογή της κατεύθυνσης μπορεί να γίνεται στην αρχή ή μετά το 20 εξάμηνο).
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους  αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στην Διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75 Γουδί, Κτίριο 16, Ισόγειο, Γραφείο 2, Υπόψη κας  Ξ. Γαϊτανάρη
 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η ΣΕ να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 

Οι Συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις 9/9/19 έως τις 13/9/19

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών  και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται από το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Κτίριο 16, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,  Μικράς Ασίας 75 Γουδήί, Τ.Κ. 11527 (κα. Ξένια Γαϊτανάρη, Τηλ. 210-746 2592 Fax: 210-746 2571). Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://www.grammateia.med.uoa.gr καθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθως και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ molecularandappliedphysiology.med.uoa.gr

ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019

Διευθυντής & Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης (Πειραματική Φυσιολογία), Αναπλ. Διευθυντής  ο Καθηγητής & Ακαδημαϊκος  κ. Γιώργος Κόλλιας (Κυτταρική Φυσιολογία) είναι Υπεύθυνος ερευνητικών –πρακτικών ασκήσεων, μέλη της συντονιστικής επιτροπής η κ. Κλειω Μαυραγάνη (Αναπλ. Καθηγήτρια),  ο κ. Α. Αρμακόλας (Αναπλ. Καθηγητης), ο κ. Α. Φιλίππου (Αναπλ. Καθηγητης), & ο κ. Α. Χατζηγεωργίου (Επικ. Καθηγητής). Συμμετέχουν ως  Επιστημονικοί Σύμβουλοι οι Καθηγητές: κ. Χαράλαμπος Ρούσσος, Ακαδημαϊκος (Παθολογία), κ. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκος (Παθοφυσιολογία),κ. Γρηγόρης Κουράκλης (Χειρουργική), κ.Θανάσης Παπαβασιλείου (Βιολογική Χημεία), κ. Βασίλης Γοργούλης (Παθολογοανατόμος- Ιστολογία- Εμβρυολογία, ο Ομ. Καθηγητης κ. Κ. Κουσκούκης (Δερματολόγος-Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής) και ο Ομ. Καθηγητής κ. Γιώργος Βαϊόπουλος (Παθολόγος/Ρευματολόγος) είναι Υπεύθυνος Σεμιναρίων Κλινικής Φυσιολογίας

Με τιμή,

 

Ο Δ/ντης του ΠΜΣ                                                                                                                                                                                                                

Μ. Κουτσιλιέρης